Sprawdź nasze ceny !

  • Koszyk
  • Schowek
  • Porównywarka

Koszyk jest pusty

Schowek jest pusty

Brak produktów w porównywarce

Regulamin

I. Warunki ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej rafalmeble.sklep.pl jest firma „Rafał Sprzedaż Mebli i art. Przemysłowych” Jolanta Krzyżanowska ul. Marconich ½ 02-954 Warszawa NIP: 951-006-05-43.

2.Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż fabrycznie nowych mebli i elementów oświetlenia objętych gwarancją producenta, za pośrednictwem Internetu.

3.Zamówienia w Sklepie, zwane dalej Zamówieniami,  mogą składać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych, zwani dalej Klientem.

4.Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu.

5. Działalność Sklepu (realizacja zamówień) obejmuje obszar Województwa Mazowieckiego.

6. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są używane w celach identyfikacji produktów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które zgodnie z obowiązującym prawem osobom uprawnionym udzielono prawa ochrony.

7.Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies;

c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Ia. Definicje:

1.Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejscu wskazanym przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Pomoc.

2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

3.Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

5.Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

6.Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

7.Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

8.Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym), określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce jego odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;

9.Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

10.Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

11. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

12. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

13.Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.rafalmeble.sklep.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;

14.Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Rafał Meble, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

15.Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

16.Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

II. Ceny

1.Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do zrealizowania Zamówienia

2.Ceny podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty sklepu internetowego.

 III. Płatności

1.Klient może dokonać płatności za zamówione towary za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym na nr konta :

PKO BP O/Warszawa 17 1020 1068 0000 1602 0166 1859

a) Przelewem bankowym: Klient dokonuje płatności na konto Sklepu, które jest podane na  potwierdzeniu Zamówienia.

2.Płatność przy odbiorze osobistym: w celu potwierdzenia zamówienia prosimy o zaznaczenie właściwego okienka oraz wpłacenia zaliczki na zamówiony towar.

3.Płatność dokonywaną przelewem należy uregulować w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Brak płatności w tym terminie spowoduje automatyczne usunięcie Zamówienia.

 IV. Koszty transportu

1.Transport na terenie Warszawy oraz reszty Województwa Mazowieckiego jest odpłatny. Ceny transportu są podane w cenniku. 

V. Rejestracja

1.Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez 365 dni.

2. Przeprowadzenie rejestracji lub dokonanie zakupów bez rejestracji w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

3. Złożone zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od dnia dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu. Klient na adres e-mail otrzymuje potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o terminie realizacji, kosztach transportu i całkowitej wartości Zamówienia, na podstawie którego powinien dokonać płatności .

4.Zamówienia złożonego przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem firmy „Rafał” Sprzedaż mebli i art. Przemysłowych Jolanta Krzyżanowska do wystawiania Faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

5. Warunkiem realizacji założonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. W przypadku, gdy na formularzu Zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

6.Warunkiem realizacji Zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości minimum 10% Zamówienia w terminie10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia.

7.W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 7 dni roboczych oznacza odstąpienie przez Klienta od Zamówienia.

8.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu do Sklepu.

9.Klient może zmodyfikować Zamówienie lub od niego odstąpić, za pomocą środków telefonicznych, papierowych, elektronicznych, bądź osobiście w oddziałach lub siedzibie sklepu.

VI. Dostawa Zamówienia

1.Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej lub transport własnego sklepu pod wskazany w Zamówieniu adres.

Dostawy są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-20, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z klientem.

2. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/lokalu Klienta.

3.Cena wniesienia jest uzgadniania z kierowcą indywidualnie

4. Meble są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta.

5. Meble tapicerowane są dostarczane w całości

VII. Odbiór Zamówienia

1.Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy, przedstawionym Klientowi przez firmę transportową.

2.Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3.Podczas odbioru Zamówienia Klient powinien skontrolować zgodności ilościową z Zamówieniem, a także sprawdzić czy towary nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.

 VIII. Zwroty

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o  praw konsumentów) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru poprzez złożenie „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” wzór stanowiący załącznik nr dwa do niniejszego regulaminu.

1A. Po upływie terminu określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, klient może odstąpić od umowy jeżeli wady towaru są istotne.

2.Zwrot towaru jest możliwy ,gdy nie został w żaden sposób zniszczony. W przypadku zwrotu rzeczy zastosowanie ma wzór w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.Sklep gwarantuje zwrot kwoty realizacji zamówienia. Zwrot kwoty nastąpi niezwłocznie od daty otrzymania towaru oraz sposób zwrotu jest ustalany indywidualnie przez Klienta. W przypadku braku wyboru przez Klienta, sklep wysyła kwotę zamówienia w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata.

IX. Reklamacje

1.Wszelkie widoczne wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów meblowych, kart instrukcji montażu, konserwacji i czyszczenia, a także błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone niezwłocznie.

2.Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby „Rafał” Sprzedaż mebli i art. Przemysłowych Jolanta Krzyżanowska lub e-mailem na adres sklep@rafalmeble.pl

3.Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument potwierdzający zakup u Sprzedawcy.

4.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

5.W przypadku nie uznania zasadności reklamacji Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie niezwłocznie z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

6.Przebieg reklamacji jest uzależniony od wyboru na zgłoszeniu reklamacyjnym podstawy reklamacji, tj. gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy z tytułu wad towaru.

7.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Konsument ma możliwość do polubownego rozwiązania sporu dotyczącego zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

9. Sprzedawca nie wyraża zgody na polubowne rozwiązanie sporu.

X. Postanowienia końcowe

1.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176

3.Wszystkie dane osobowe są gromadzone przez firmę „Rafał” Sprzedaż mebli i art. Przemysłowych Jolanta Krzyżanowska" niezbędnych w procesie realizacji zamówienia. Podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. z późn. zm). Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie Zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub związanych z działalnością Sklepu jest Sąd właściwy w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

XI. Regulacje prawne dotyczące prywatności:

Firma „Rafał” zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o klientach sklepu w celach realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Firma „Rafał” nie przekazuje, nie sprzedaje i NIE użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.

XII.

Firma „Rafał” nie zezwala na pobierania, kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz  innych treści ze strony rafalmeble.pl, rafalmeble.sklep.pl oraz rafmeb.plZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [„Rafał Sprzedaż Mebli i art. Przemysłowych” Jolanta Krzyżanowska ul. Marconich ½ 02-954 Warszawa NIP: 951-006-05-43, tel i faks. 22-843-16-79, mail sklep@rafalmeble.pl]


– Ja/My(*)

 niniejszym informuję/informujemy(*)

 o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)

/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2

Informacje o możliwości odstąpieniu jakie Państwo od nas otrzymają:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Instrukcja wypełniania w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Dane Adresata: „Rafał Sprzedaż Mebli i art. Przemysłowych” Jolanta Krzyżanowska ul. Marconich ½ 02-954 Warszawa NIP: 951-006-05-43, tel i faks. 22-843-16-79, mail: sklep@rafalmeble.pl

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dodatkowo informujmy

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 PLN [pięćset złotych], chyba, że nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy, to sprzedawca ponosi koszt odbioru rzeczy.

Dodatkowo informujemy, że odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Procedura reklamacyjna:

Klient zgłasza reklamacje na piśmie, sprzedawca potwierdza otrzymanie pisma reklamacyjnego. Klient powinien określić z jakiego prawa korzysta przy procedurze reklamacyjnej (gwarancja czy rękojmia za wady fizyczne). Sprzedawca przyjmuje pismo reklamacyjne i przechodzi do czynności tj. do sprawdzenia zgłoszenia  poprzez swoich pracowników lub przekazanie reklamacji do serwisu fabrycznego. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą lub przedstawicielem producenta. Klient może żądać z tytułu rękojmi za wady, obniżenie ceny lub odstąpić od umowy, ale pod warunkiem, że wada jest istotna. W każdym z wyborów Klienta sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.